Försäljningsvillkor

Föreliggande villkor träder i kraft efter att kunden har bekräftat sin beställning och betalat ett förskott enligt fakturan.

Prisoffert

 • En lämnad prisoffert gäller i 60 dagar efter dess datum. Vid behov kan kompletterande förfrågningar göras eller ändringar göras i underlaget för prisofferten. Vid sådana fall gör vi en ny prisoffert.
 • I prisofferten anges priset utan moms, momsbelopp och det sammanlagda beloppet inkl. moms.

Betalningsvillkor

 • Säljaren ställer ut en förskottsfaktura till kunden på 50% av totalpriset.
 • Efter att förskottsfakturan har betalats påbörjas arbetet med beställningen.
 • Vid utebliven betalning av förskottsfakturan annulleras beställningen.
 • Efter att produkten har levererats ställer säljaren ut en slutfaktura till kunden.
 • Om inget annat har avtalats ska slutfakturan betalas inom 7 dagar. Den levererade produkten tillhör säljaren tills slutfakturan har betalats.
 • Vid försenad betalning har säljaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta på 2% per dag.
 • Vid vägran att betala slutfakturan har säljaren rätt att vända sig till domstol eller ett inkassobolag för att driva in den obetalda fordran.

Måttagning

 • Kunden kan beställa professionell måttagning för sitt projekt från Säljarens mättekniker. Om prisofferten godtas avtalas exakt tid för tjänstens tillhandahållande med kunden.
 • Vid måttagning måste kunden eller dennes representant vara närvarande för samråd kring alla nödvändiga detaljer för måttagningen.
 • För måttagning måste kunden ha alla nödvändiga uppgifter om diskho, spis, blandare mm färdiga.
 • För måttagning måste kunden ha alla skåp färdigmonterade. Alla temporära ytor måste ha avlägsnats. Alla föremål som kan utgöra ett hinder mot måttagning måste ha avlägsnats. Om dessa villkor inte är uppfyllda har mätteknikern rätt att avbryta arbetet. Vid sådant fall avtalas en ny tid för måttagning mot en tilläggsavgift.
 • Kunden kan göra måttagningen själv och skicka nödvändiga uppmätta mått till säljaren. Vid sådana fall tillverkas produkten utifrån de mått som kunden har skickat. Då tar inte tillverkaren ansvar för att måtten är korrekta.

Tillåtna variationer i mått

 • Följande variationer i mått kan förekomma och betraktas inte som fel: bänkskivans generella mått upp till +/- 2 mm, håltagningsmått +/- 2 mm, bänkskivans tjocklek +/- 10%, skarvar max 2 mm.
 • ​Om diskho eller spishäll ska monteras i nivå med bänkskivan (infälld montering) är max tillåten höjdskillnad för ytorna +/- 2 mm. Stenplattor samt spishällens och diskhons kanter är inte alltid helt raka, men ryms inom de av tillverkaren tillåtna toleranser.
 • Om spishäll ska monteras i nivå med bänkskivan (infälld montering) görs hålet för spishällen i enlighet med tillverkarens ritning. Om ingen ritning finns tillgänglig rekommenderar de flesta leverantörerna att lämna en minst 3 mm bred silikonfog mellan stenbänkskivan och spishällens glas. Om fogen är mindre kan det påverka spishällens garanti. Om kunden vill att fogen är mindre än 3 mm tar Granimar OÜ inget ansvar för eventuella senare klagomål.

Montering

 • De befintliga konstruktionerna som produkten ska monteras på måste var av hög kvalitet och klara av att bära upp tyngden av den monterade produkten. Avvikelser vad gäller ytjämnhet och krokighet får inte överstiga +/- 3 mm per meter.
 • Förbrukningsmaterial som behövs för montering ingår i priset.
 • Befintliga kakelplattor får inte utgöra ett hinder för montering av stendetaljer. Om stendetaljer ska monteras samtidigt med kakelplattor måste tillräckligt med utrymme lämnas för stendetaljer vid planering.
 • Där diskhon och spishällen ska monteras behöver framkantslisten och sidostommen oftast skäras ner med några centimeter. Vid vissa fall behöver framkantslisten tas bort helt utan att säljaren byter ut den mot en ny.
 • El- och rörinstallationsarbeten ingår inte i monteringspriset. Inte heller avmontering eller montering av sådana detaljer som inte omfattas av beställningen (blandare, eluttag mm) ingår.
 • Vid montering av produkter eller detaljer i trånga förhållanden kan närliggande ytor utsättas för mindre skador, vilket säljaren inte ansvarar för.
 • Kunden eller kundens representant måste var närvarande under hela monteringsperioden för att kontrollera alla material och godkänna arbetskvalitet. Ev. klagomål måste lämnas direkt till montören och dokumenteras skriftligt i besiktningsprotokollet tillsammans med bifogade foton. Allt bildmaterial skickas vänligen till oss via e-post.
 • Av säkerhetsskäl kan inte våra uppdragstagare ta av sig säkerhetsskor på arbetsplatsen. Det är kundens ansvar att täcka över sina golv för monteringsarbeten.
 • Ev. skador som kan uppstå i samband med avlägsnande av gamla ytor eller andra konstruktioner som kan hindra mottagning och montering ersätts inte.

Frakt och leveranstid

 • Arbetet med beställningen påbörjas efter att förskottsfakturan har betalats.
 • Produkten levereras inom 2 veckor. Beställningsmaterial levereras enligt överenskommelse.
 • Fraktleverantören kontaktar kunden för att avtala om lämplig tid och plats för leveransen. Kunden åtar sig att befinna sig på avtalad plats på avtalad tid för att leveransen ska kunna ske.
 • När produkten levereras ska kunden kontrollera den levererade produkten. Eventuella defekter som upptäcks ska omedelbart dokumenteras av kunden (genom fotografering och anteckningar på följesedel) och meddelas till säljaren.

Ångerrätt

 • Kunden har rätt att ångra köpet innan förskottsfakturan betalas.
 • Efter att arbeten för beställningens utförande har påbörjats gäller inte längre ångerrätten.

Reklamationshantering

 • Kunden ska försäkra sig om den levererade produktens kvalitet direkt när produkten levereras och dokumentera ev. reklamationer i slutbesiktningsprotokollet.
 • Säljaren ansvarar för fel på produkten i upp till två år i enlighet med garantivillkor.
 • Säljaren hanterar alla reklamationer senast inom 15 dagar.
 • Om säljaren avvisar reklamationen ska beslutet skriftligt motiveras för kunden.
 • Om varan är behäftad med fel som omfattas av garantin åtar sig säljaren att byta ut varan eller åtgärda felen inom rimlig tid.
 • Säljaren har i samband med åtgärdande av garantifel ingen skyldighet att betala någon som helst ersättning eller skadestånd för indirekta kostnader (såsom eventuella avgifter som kunden har fått betala till el- eller VVS-installatörer mm).
 • Om parterna inte kan lösa en uppkommen tvist förhandlingsvägen ska tvisten lösas i skiljedomstol enligt gällande lagar i Estland.

Kunden inser att marmor, granit och kvarts är naturmaterial vilket gör att ringa säregenheter, färgskiftningar mm kan förekomma hos slutprodukter tillverkade av dessa material vilka inte betraktas som defekter eller materialfel. Säljaren gör sitt bästa för att slutprodukten ska överensstämma med specifikationerna så mycket som möjligt, men kan inte garantera 100% överensstämmelse.